0183  - 506332
0183 -  506151  /  06 - 28450338
info@4hh.nl
Bij bedrijfshulpverlening gaat het om meer dan een wettelijke verplichting op grond van het Besluit Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). De veiligheid van werknemers, bezoekers, winkelend publiek en de bedrijfseconomische positie van het bedrijf staan op het spel.

Sinds 1 november 1999 is ieder bedrijf, elke winkel of instelling op grond van de Arbo-wet verplicht de bedrijfshulpverlening conform de wet te organiseren.

Minimale eisen
Werkgevers moeten volgens de Arbo-wet voorzorgmaatregelen hebben getroffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden zodat bij het uitbreken van bijvoorbeeld brand of wanneer er een ongeval plaatsvindt, kan worden voorzien in

§het bieden van eerste hulp
§het snel en adequaat kunnen bestrijden van eventuele brand
§het vermogen om in noodsituaties het personeel en anderen zoals bezoekers, winkelend publiek en ouderen snel te alarmeren en evacueren
§het juist communiceren en afstemmen met externe hulpverleners

Cursusinhoud
De opleiding bestaat uit 2 dagen of 4 dagdelen. Tijdens het Eerste Hulp gedeelte wordt aandacht geschonken aan het verlenen van eerste hulp en het in leven houden van het slachtoffer zodat voorkomen kan worden dat zijn/haar toestand verslechtert. Men leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de benodigde te verlenen hulp. In het 2e deel leert men brand te bestrijden en het alarmeringssysteem in gang te zetten en te coördineren.

.
BHV
 
>>>  TIP !!
De ARBO wet stelt eisen aan de organisatie van de BHV: er dient in ieder geval 1 BHV’er in uw bedrijf aanwezig te zijn, hoe groot of klein uw bedrijf ook is. De wettelijk norm is 1 BHV’er op 50 aanwezige personen. Werknemers zijn van tijd tot tijd vrij, hebben ziekteverlof of stromen door naar een andere vestiging of zelfs naar een andere baan. Om dergelijke zaken voor te blijven is ons advies om minimaal 3 BHV’ers per 50 aanwezige personen op te leiden.